Naga Merah Hybrid
 Harga Bibit Pohon : Naga Merah Hybrid    @ 20 rb