Jambu Air Thong Sam Sie
 Harga Bibit Pohon : Jambu Air Thong Sam Sie  50 rb